Tilladelse til indvinding af råstoffer i bygherreområde 562-NC Lodbjerg A

01-05-2023

Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer på havet i bygherreområde 562-NC Lodbjerg A.

Råstofferne skal anvendes til sandfodring på Lodbjerg-Nymindegab fællesaftalestrækning.

Tilladelsen udstedes i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Der gives tilladelse til at indvinde en samlet mængde på 6 mio. mmed en årlig mængdebegrænsning på 2 mio. m3. Indvinding i området må kun ske med slæbesugning.

Tilladelsen træder i kraft efter klagefristens udløb, og er således gældende fra 31. maj 2023 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til den 30. maj 2033.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 30. maj 2023. Klage skal ske via Klageportalen, som findes via Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside på https://naevneneshus.dk.

Tilladelsen kan ses på nedenstående link:

Tilladelse til indvinding af råstoffer i bygherreområde 562-NC Lodbjerg A