Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område Blåvand

11-05-2023

Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse til efterforskning efter råstoffer i efterforskningsområde Blåvand beliggende i den sydlige Nordsø.

Tilladelsen gives i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Tilladelsen er gældende fra den 9. juni 2023 til og med den 8. juni 2024.

Tilladelsen kan ses via nedenstående link:

Efterforskningstilladelse Blåvand

Klage skal ske via Klageportalen, som findes via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 8. juni 2023.