Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område 2023 - 17265 i de danske farvande

10-05-2023

Miljøstyrelsen meddeles hermed tilladelse til efterforskning af råstoffer uden efterfølgende indvindingsret i efterforskningsområde 2023 - 17265 bestående af større og mindre områder beliggende spredt i de danske farvande.

Tilladelsen gives i henhold til § 20, stk. 2, nr. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017 (råstofloven). Tilladelsen gives med vilkår efter råstoflovens § 21, stk. 1.

Tilladelsen er gældende fra den 7. juni 2023 til og med den 6. juni 2024.

Tilladelse og bilag kan ses via nedenstående links:

Tilladelse

Bilag 1 - Koordinatliste

Bilag 2 - Kortbilag, surveyområde 1-24

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 6. juni 2023.