Ørsted A/S, Kyndbyværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

22-05-2023

Miljøstyrelsen har givet Ørsted A/S, Kyndbyværket, miljøgodkendelse til etablering af 5 MW el-kedel. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 19. juni 2023.

Miljøgodkendelse

Ørsted A/S har fået miljøgodkendelse til etablering og drift af 5 MW el-kedel, der skal placeres i en ny tilbygning på Kyndbyværket.

- Læs miljøgodkendelsen med bilag for Kyndbyværket

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

§ 21, stk. 2.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.