Espoo - Tilladelse til Galatea-Galene projekt i Sverige

26-05-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om tilladelse til projekt Galatea-Galene i Sverige.

Danmark modtager informationen, da tilladelsen kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor orienteres den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer om tilladelsen og klagemulighed.

Kort om projektet

Med støtte i § 5 i lov om Sveriges økonomiske zone bevilger den Svenske regering Galatea Galene Vindpark AB, tilladelse til opførsel og drift af havvindmøllepark med maks. 21 vindmøller med tilhørende transformerstationer og tilhørende anlæg i Kattegat, delområde Galene inden for Sveriges økonomiske zone.

 

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Tilladelse til opførsel og drift – projekt Galatea-Galene

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til tilladelsen samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis har bemærkninger til udkast til tilladelsen for opførelse og drift af Galatea-Galenemed tilhørende miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2020-54997 senest den 15. juni 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne