Espoo - Notifikation om etablering af Havvindmøllepark "Cirrus" i Sverige

22-05-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om etablering af havvindmøllepark ”Cirrus i Sverige.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Freja Offshore AB har til hensigt at etablere en havvindmøllepark ved navn Cirrus i den sydlige Østersø, Sveriges økonomiske zone, ca. 50 km sydøst for Karlskrona. Den maksimale højde er angivet til 370 m., rotordiameter 340 m. og installeret effekt 30 MW.

Cirrus vurderes til, bestå af maks. 133 vindmøller men det er mere sandsynligt, at projektområdet kan rumme ca. 85 møller medmindre der etableres mindre møller med mindre rotordiameter. For at sikre en vis fleksibilitet i design, har bygherren valgt at gennemføre en høring der dækker muligheden for at have den maks. Gårdstørrelse på 133 møller, som har en årlig produktion på 10 TWh

Der er udarbejdet et konsultations dokument som beskriver, hvad miljørapporten for projektet skal indeholde.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Konsultations dokument

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-28119 senest den 15. juni 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne