Espoo - Høring om projektet Ostwind 3 i Tyskland

23-05-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om Ostwind 3 projekt.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Planlægningsgodkendelsesprocedure i henhold til havvindenergiloven for opførelse og drift af HVAC-nettilslutningssystemet OST-1-4 samt for en transformerplatform med et helikopterlandingsdæk (samlet ”Ostvvind 3) til tilslutning af havvindmølleparken på sted O.1-3 i den tyske eksklusive økonomiske zone i Østersøen

Ind- og udgangskorridoren for det planlagte helikopterlandingsdæk er vist i stedets vurdering af ansøgningsdokumenterne (dokument R.1). Den østlige flyvekorridor når ind i den danske EØZ. Et 

billede af korridoren med EEZ-grænsen kan findes i bilaget. Krydsningen af den tyske EØZ-grænse og overskridelsen af korridoren ind i den danske EEZ kan føre til problemer, hvis der ville blive opført forhindringer i den danske EEZ umiddelbart tilstødende den tyske EEZ, og forhindringerne ville overstige de højder, der er specificeret i lokalitetsvurderingen (321 m MSL). Dette kunne føre til det problem, at den planlagte korridor ikke kunne udnyttes fuldstændigt.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Ansøgningsdokumenter

- Emissionsundersøgelse

- Risikoanalyse

- Oversigtskort

 

Udkast til plan for projektet kan desuden ses på følgende hjemmeside: (tilgængelig i perioden: 15-05-2023 – 14-06-2023)

www.bsh.de

 

Bemærkninger til spørgsmål samt ansøgningsmateriale.

Spørgsmål: Er der planlagt opførelse af vindmøller eller andre hindringer for luftfarten i det område, hvor korridoren krydser den danske EØZ som følge af lokalitetsrapporten? Hvis dette er tilfældet, er der så mulighed for at begrænse højden af installationerne eller andre foranstaltninger i godkendelsesprocessen, som ville gøre det muligt for ansøgeren at bruge korridoren fuldt ud?

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-28533 senest den 27. juni 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne.