Espoo - Høring om projekt vedr. oprettelse og drift af vindmølle i Weesby Kommune i Tyskland

09-05-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om oprettelse og drift af vindmølle.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Vedr. det planlagte foretagende drejer det sig om en udvidelse af en vindmøllepark i UVPGs. Firmaet BWP Bramstedtlund GmbH & Co. Har den 22. februar 2022 anmodet Landsmyndighed for Miljø, teknisk miljøbeskyttelse, regionalafdeling nord, om tilladelse til opretning og drift af en vindmølle. Det drejer sig om et anlæg af typen Vestas V150-6.0 MW med Serrated Trailing Edge med en navhøjde på 105 meter, en rotordiameter på 150 meter, en samlet højde på 180 meter og en nominel ydelse på 6,0 megawatt.

Foretagende skal realiseres på efterfølgende ejendom i 24994 Weesby kommune: Weesby ejerlav, matrikel 1, lod 5/3

Driften af anlægget, der er søgt om, er planlagt for fjerde kvartal 2023

 

Der er udarbejdet en ansøgningsmateriale som beskriver, hvad miljørapporten for projektet skal indeholde.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Anmodning om udstedelse

- Ansøgning om tilladelse

- Grundkort

- MIljøkonsekvensrapport

- Officiel bekendtgørelse

 

Bemærkninger til ansøgningsmateriale for projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I har bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-22829 senest den 7. juli 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne