Afgørelse om at skovrejsning i Nordmandsskoven ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

24-05-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Naturstyrelsen ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for tilplantning af anden etape af Nordmandsskoven.

Projektet er beliggende i Frederikssunds Kommune

Formålet med projektet er en udvidelse af Nordmandsskoven ved tilplantning af 2. etape samt genopretning af den naturlige hydrologi i projektområdet ved lukning af dræn.

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

Journal nr.: 2022-88150

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 21-06-2022.