Afgørelse om at Energinets projekt "Lolland Netforstærkning" ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt

26-05-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet "Lolland Netforstærkning"

Projektet er beliggende i Lolland kommune og projektområdet strækker sig 33 kilometer fra Vestlolland station til Rødby.

Energinets udbygning af elnettet omfatter i dette projekt, etablering af ca. 33 km 132 kV kabelanlæg, fordelt på 3 delstrækninger. Projektet omfatter herudover etablering af 2 helt nye højspændingsstationer ved hhv. Gloslunde og Rødby

 

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Afgørelse 

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 2-7: Kortbilag

Bilag 8: Ansøgningsskema

Bilag 9: Supplerende oplysninger

Journal nr.: 2022-55771

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 23-06-2023.