Vordingborg Havn, Klaptilladelse

Miljøstyrelsen giver Vordingborg Havn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 80.000 m3 uddybningsmateriale fra Svajebassinet på klapplads K_033_04, beliggende i Smålandsfarvandet. Klagefristen udløber den 1. februar 2023.

Her kan klaptilladelsen til Vordingborg Havn ses.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Søg i arkivet