Vilkårsændring til tilladelse i bygherreområde 562-AD Ferring

03-01-2023

Kystdirektoratet meddeles hermed tilladelse, i form af ændring af vilkår for statusundersøgelse i bygherreområde 562-AD Ferring, således at vilkår om statusundersøgelse ophæves, mens vilkår om slutopmåling afløser dette vilkår. Vilkåret om slutopmåling ændres, så fokusområder fra statusundersøgelsen også fremgår af vilkår om slutopmåling.

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Vilkårsændringen gælder fra den 3. januar 2023 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest den 15. januar 2025.

Indvindingsområdet er beliggende inden for et område udlagt til råstofindvinding jf. Udkast til Danmarks Havplan (https://havplan.dk/da/page/info), og indvundet havbundsmateriale anvendes til kystsikring langs den jyske vestkyst.

Tilladelse til indvinding og vilkårsændring kan ses via nedenstående links:

Tilladelse til indvinding af råstoffer i bygherreområde 562-AD Ferring

Vilkårsændring til tilladelse i bygherreområde 562-AD Ferring

Miljøstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 2, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Klagefristen udløber således den 31. januar 2023.