Vejle Havn Klaptilladelse

02-01-2023

Miljøstyrelsen giver Vejle Erhvervshavn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 64000m3 oprensningsmateriale fra Vejle Havn og sejlrende på klapplads K_164_01, beliggende i vandområde 224, Nordlige Lillebælt. Klagefristen udløber den 30. januar 2023.

Klaptilladelsen kan ses her

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.