Thyborøn Havn, Nyttiggørelsestilladelse

23-01-2023

Miljøstyrelsen giver tilladelseshaver tilladelse til nyttiggørelse af en samlet mængde på 750.000 m3 oprensnings- og uddybningsmateriale fra indsejlingen til Thyborøn Havn. Klagefristen udløber den 20. februar 2023.

Her kan nyttiggørelsestilladelsen til Thyborøn Havn ses.

 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

 

Nyttiggørelsestilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.