Randers Affaldsterminal ejet af Randers Kommune: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

12-01-2023

Miljøstyrelsen har givet Randers Affaldsterminal ejet af Randers Kommune miljøgodkendelse til at udvide kapaciteten årligt mængde modtaget ren jord og elektronik affald. Derudover er ansøgningen suppleret op med en ansøgning om opdatering af bilag E til vilkår C1-11 i revurderingsafgørelsen af 21. dec. 2009, så Bilag E passer til de faktiske forhold på anlægget. F.eks. modtager genbrugspladsen ikke længere asbest.
Randers Affaldsterminal rummer en lang række affaldshåndteringsaktiviteter herunder en genbrugsplads. Randers Affaldsterminal er beliggende Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ.
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 9. feb. 2023.

Miljøgodkendelse

Randers Affaldsterminal har søgt om vilkårsændring til tilladt årligt mængde modtaget ren jord og elektronik affald. Derudover er ansøgningen suppleret op med en ansøgning om opdatering af bilag E til vilkår C1-11 i revurderingsafgørelsen af 21. dec. 2009, så Bilag E passer til de faktiske forhold.

Randers Affaldsterminal søger om, at den årlige mængde tilladt modtaget jord på genbrugspladsen øges til 8.000 tons og årlig kapacitet for modtaget elektronikaffald øges til 1.200 tons elektronikaffald.                                                                     

- Læs miljøgodkendelsen for Randers Affaldsterminal

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.