Ørsted A/S, Studstrupværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

03-01-2023

Miljøstyrelsen har givet Ørsted A/S, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup, miljøgodkendelse til ændring af vilkår vedrørende kontrol af emissioner og støjgrænser i rekreativt område. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest 31. januar 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen omfatter ændring af vilkår for målefrekvens for hydrogenflourid (HF) og ændrede støjgrænser i rekreative områder ved Studstrupværket.

Miljøgodkendelsen er et tillæg til virksomhedens øvrige godkendelser.

- Læs miljøgodkendelsen for Ørsted A/S, Studstrupværket

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.