Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark - Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25-tilladelse

23-01-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over miljøkonsekvensrapport, samt udkast til afgørelse for den fornyede behandling af Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 20. marts 2023. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Energinet ønsker at etablere en ny kystnær højspændingsstation "Station Engbjerg" nær Klinkby og anlægge et ca. 35 km langt kabel herfra til den eksisterende højspændingsstation Idomlund, som udbygges som en del af projektet. Anlæggene indgår i nettilslutningen af den kystnære havmøllepark Vesterhav Nord, som etableres af Vattenfall. Vattenfall etablerer tilslutning af søkabler til landkabler på stranden ved Vejlby Klit syd for Harboøre og fører kabler på en ca. 5 km lang strækning frem til Station Engbjerg. Landanlægget er beliggende i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at dette er en fornyet behandling af en tidligere tilladelse til Landanlæg for Vesterhav Nord Havmøllepark. Hovedparten af anlægget i dette projekt er derfor allerede etableret, jf. fx afsnit 1.1 i det Ikke-tekniske resumé herunder.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

For yderligere information om sagen med tilhørende dokumenter henvises til projektsiden som kan findes her.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen via Obfuscated Email og markeres med journalnummer 2021-53295.
Alternativt kan indsigelser eller bemærkninger sendes til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, markeret med journalnummeret.

Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 20. marts 2023