I/S Amager Ressourcecenter : Ansøgning om miljøgodkendelse

02-01-2023

I/S Amager Ressourcecenter, Vindmøllevej 6, 2300 København har søgt om miljøgodkendelse til at forbrænde konfiskeret fyrværkeri og lignende. Bemærkninger til ansøgningen skal være modtaget senest den 30. januar 2023.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har henvendt sig til Amager Ressourcecenter mhp. på destruktion af konfiskeret fyrværkeri og lign. Der er primært tale om hjemmelavet og kasseret kommercielt fyrværkeri, men andet eksplosivt affald, som f.eks. kasserede signalgranater kan også forekomme. Affaldet har EAK-koderne: 16 04 02 Kasseret fyrværkeri 16 04 03 Andre kasserede eksplosive stoffer. Begge dele er karakteriseret som farligt affald.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 30. januar 2023.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet senest 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2022-93558 på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger