Indkaldelse af idéer og forslag til klima-lavbundsprojekt Kvorning

13-01-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for klima-lavbundsprojektet Kvorning, beliggende i Nørre Å-dalen i Viborg Kommune.
Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 27. januar 2023.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt 10 f. Naturstyrelsen, som er bygherre, har anmodet om en frivillig miljøvurdering af projektet. Naturstyrelsen skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres. Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Henvendelse

Alle høringssvar skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 27. januar 2023.

Høringssvar skal sendes til Obfuscated Email og navngives "Høringssvar til Kvorning klimalavbundsprojekt - j.nr. 2022-28415".
Anfør venligst dit navn og din adresse i henvendelsen.

Alternativt kan høringssvaret sendes med almindelig post til:
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.