Espoo - Notifikation om etablering af 5 vindmøller ved Ellhöft og Süderlügum - Tyskland

12-01-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om ansøgning om etablering af projekt.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

De tyske myndigheder har modtaget ansøgning fra ansøger: Bürgerwindpark Süderlugum GmbH & Co. om tilladelse til etablering og drift af i alt 5 vindmøller i kommunerne Ellhöft og Süderlugum. Det handler herved om vindmøller af typen Nordex N117/3600 med en navlhøjde på 91 meter, en rotordiameter på 116,8 meter, en totalhøjde på 149,4 meter og en mærkeeffekt på 3,6 megawatt.

Der er udarbejdet en VVM-rapport af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Scopingrapport/VVM-rapport

- Konstruktion og drift af vindmøller

- Beskrivelse af vindmøller

- Byggebeskrivelse

- Natura2000 kompatibilitetstest

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til det ansøgte med tilhørende miljørapport kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-2296 senest den 14. marts 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne