Espoo - Høring om planerne for udvidet depotdrift i Helsingborg, Sverige

19-01-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget høring om planerne for udvidet depotdrift i Helsingborg, Sverige

Danmark modtager informationen, da planerne kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om planerne

Virksomheden, Preern AB, agter at søge om tilladelse til at udvide håndteringen på det eksisterende depot i Helsingborg for at muliggøre opbevaring og håndtering af produkter, der er klassificeret som affald, i større omfang end den nuværende tilladelse giver mulighed for. Det betyder, at virksomheden ønsker at anvende en større andel af depotets samlede lagerkapacitet til affaldsklassificerede produkter, end det var forudset ved udarbejdelsen af den tidligere tilladelsesansøgning, som Danmark fik oplyst i 2021.

Ud over denne ændring, er der planlagt endnu en læsseplads for biler inden for depotområdet. Virksomheden planlægger også at skabe muligheder for effektiv modtagelse og håndtering af forvaskevand, som er et skyllevand, der opstår fra de fartøjer, der losser produkter/råvarer, der er underlagt ufravigelige krav til tankrensning i henhold til MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

 

Der er udarbejdet en afgrænsningsudtalelse som beskriver, hvad miljørapporten for planen skal indeholde.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Afgrænsningsudtalelse

 

Bemærkninger til afgrænsningsudtalelsen for planerne.

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2021-6749 senest den 15. februar 2023

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne