Arla Foods amba Holstebro Mejeri: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

05-01-2023

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Holstebro Mejeri, Hjermvej 24-26, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til fyring med gasolie og natur på eksisterende kedel samt 30 m3 overjordisk olietank. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 2. februar 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Holstebro Mejeri miljøgodkendelse til fyring med gasolie på virksomhedens ene eksisterende kedel, hvor der med projektet sker en udskiftning af brænderen til en kombinationsbrænder for gasolie samt naturgas, samt levering af gasolie til ny 30 m3 overjordisk olietank.

- Læs miljøgodkendelsen for Arla Foods amba Holstebro Mejeri

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.