Afgørelse om at vedligeholdelse af 132 kV Guldborgsund Søkabel er omfattet af krav om miljøvurdering

02-01-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort, at Energinet skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for udskiftning af dele af 132 kV kabelforbindelsen Orehoved-Radsted (ORH-RAD). Søkablerne der skal udskiftes ligger under Guldborgsund, og strækningen er 1.100-1.200 meter, og forbinder Nordlolland og Vestfalster i Guldborgsund Kommune. Projektet omfatter desuden udskiftning af landkabler. På land skal der udskiftes kabler på en strækning på ca. 350 meter på Nordlolland, samt ca. 200 meter på Vestfalster.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den. 30.01.23.

Journal nr.: 2021–53466.

Afgørelsen om at projektet kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

- Afgørelse
- Ansøgning
- Teknisk projektbeskrivelse
- Væsentlighedsvurdering

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.