Afgørelse om, at skovrejsningsprojekt ved Abildgaard ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

20-01-2023
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort, at Naturstyrelsen ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af skovrejsningsprojekt ved Abildgaard i Thisted Kommune.

Miljøstyrelsen har den 1. juli 2022 modtaget Naturstyrelsens ansøgning om projektet.

 

Projektbeskrivelse
Det ansøgte projekt omfatter en skovrejsning ved Abildgaard som led i at etablere erstatningsskov for skovfældning ved udvidelse af Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage og den politiske aftale herom fra 2018. Projektet omfatter også etablering af én sø og to paddeskrab. Skovrejsningen omfatter dele af matr. nr. 3e og 10e Hjardemål By, Hjardemål. Naturstyrelsen Thy har ansvaret for skovtilplantning og drift af den offentligt ejede skov, herunder pleje af naturområderne.

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Alt relevant materiale kan tilgås nedenfor.

 

Sagens dokumenter

§ 21-afgørelse
Bilag A: Ansøgning
Bilag B: Projektbeskrivelse
Bilag C: Kortbilag

 

Journal nr.: 2022-49937

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen. En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 13. november 2022.