Ærø Forsyning A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

19-01-2023

Ærø Forsyning A/S, Industrivej 6, 5960 Marstal, har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et nyt anlæg for omlastning af bioaffaldsfraktionen (støttemur og kørevej) samt ditto
for ændring af eksisterende virksomhed (omlastestationen med komprimering), hvor ændringen er, at modtagecontainere placeres på skinnesystem med integreret vægt på Husmarken 2A, 5970 Ærøskøbing.
Bemærkninger til ansøgningen skal være modtaget senest den 9. februar 2023.

Ansøgning om miljøgodkendelse

I forbindelse med udvidelse af antal husstandsindsamlede affaldsfraktioner ønsker Ærø Forsyning at modernisere og udvide kapaciteten for omlastning på Husmarken.

Ærø affald A/S ønsker herunder at etablere en ny særskilt støttemur og kørevej for separat og direkte udendørs omlastning af husstandsindsamlet bioaffald.

Projektet indeholder:

  • en ubefæstet kørevej på enhed 1A i deponiet og er som sådan ikke et indgreb i selve deponiet.
  • Nord for enhed 1A ender kørevejen ved en støttemur, hvor der placeres modtagecontainere for bioaffaldet.

Renovationsbilerne bakker således fra vendepladsen ved eksisterende omlastestation ud til støttemuren og læsser bioaffaldet af direkte i en væsketæt container med hydraulisk låg.

Anlægget opgraderes med følgende maskinudstyr:

-       4 stk. rangervogne hvorpå der isættes containere

-       42 meter skinner

-       Dækplader mellem rangervogne

-       Container indikationer

-       Sikkerhedslister på siden af rangervogne

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 9. februar 2023.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet senest 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2022-77113 på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger