Skælskør Sejlrende, klaptilladelse

15-02-2023

Miljøstyrelsen giver Slagelsekommune tilladelse til klapning af en samlet mængde på 8000 m3 oprensningsmateriale fra Skælskør sejlrende i vandområde 25 på klapplads K_033_02, beliggende i vandområde 206. Klagefristen udløber den 15. marts 2023.

Skælskør Sejlrende, klaptilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.