Siemens Gamesa Renewable Energy A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

13-02-2023

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Nykøbingvej 58, Kragerup, 4291 Ruds Vedby, har søgt om miljøgodkendelse til at etablere SGRE Power to X anlæg.

Bemærkninger til ansøgningen skal være modtaget senest den 13. marts 2023.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Projektet omfatter opførelsen af et nyt teknisk anlæg i form af et Power-to-X anlæg, der skal fremstille hydrogen ved at udnytte energi genereret af vedvarende energikilder.

Anlægget har til formål at udnytte overskudsenergi fra bl.a. vindmøllerne ved Kragerup gods.

Anlægget skal tjene som lærings- og forsøgsanlæg til kommende skalering, som led i og bidrag til den grønne omstilling.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 13. marts 2023.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet senest 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2023 – 4287  på henvendelsen.

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger