Ørsted A/S, Studstrupværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

14-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Ørsted A/S, Studstrupværket, Ny Studstrupvej 14, 8541 Skødstrup, miljøgodkendelse til etablering af vådt regnvandsbassin og nyt udledningspunkt til recipient.

Klage skal være modtaget senest 14. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen omfatter etablering af vådt regnvandsbassin med direkte udledning og nyt udledningspunkt til recipient fra neutralisationsbassin.

Miljøgodkendelsen er et tillæg til virksomhedens øvrige godkendelser.

- Læs miljøgodkendelsen for Studstrupværket

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

- Læs afgørelse om at projektet ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.