Odense Nord Miljøcenter: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

03-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Odense Nord Miljøcenter vilkårsændring ved miljøgodkendelse til at øge det totale årlige oplag af imprægneret træ til 3500 tons. Miljøstyrelsen har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 6. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Odense Nord Miljøcenter, beliggende på Strandløkkevej 100, 5270 Odense Nord, vilkårsændring ved miljøgodkendelse til at øge det totale årlige oplag af imprægneret træ til 3500 tons. Miljøstyrelsen har desuden truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

- Læs miljøgodkendelsen for Odense Nord Miljøcenter

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023, § 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Odense Nord Miljøcenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.