Novozymes A/S Kalundborg: Afgørelse om at udvidelse af vandbehandlingsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

14-02-2023

Miljøstyrelsen har afgjort at Novozymes A/S, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af anlæg til spildevandsrensning på site Novozymes Hallas Allé 1. 4400 Kalundborg.

Klage skal være modtaget senest den 14. marts 2023.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen For Novozymes A/S Kalundborg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.