Kredsløb Genbrug P/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

16-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Kredsløb Genbrug P/S tillæg til miljøgodkendelse til omlastning af madaffald og farligt affald indsamlet i lukkede kasser fra husholdning. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 16. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Godkendelse til omlastning af madaffald i en eksisterende bygning og opbevaring af farligt affald i lukkede beholdere.

- Læs miljøgodkendelsen for Kredsløb Genbrug P/S

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering for Kredsløb Genbrug P/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.