Køge Havn, Nordhavn, Klaptilladelse

20-02-2023

Miljøstyrelsen giver Køge Havn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 15.000 m3 oprensningsmateriale fra havneområdet ud for kaj 46-49 i Nordhavnen, Køge Havn. Klagefristen udløber den 20. marts 2023.

Klaptilladelsen kan ses her: Køge havn 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.