Kabellægning af 132 kV luftledningsforbindelse mellem Orehoved-Guldborgsund-Radsted: Indkaldelse af idéer og forslag

01-02-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten for kabellægning af 132 kV luftledningsforbindelse mellem Orehoved-Guldborgsund-Radsted. Luftledningsforbindelsen løber i Guldborgsund kommune mellem Vestlolland og Nordfalster.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 15. februar 2023.

J.nr.: 2023 - 3690

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Energinet skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

- Idéoplæg
- Projektbeskrivelse

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.