Ishøj Havn indsejling, tilladelse til nyttiggørelse på land

06-02-2023

Miljøstyrelsen giver Ishøj Kommune tilladelse til nyttiggørelse af en samlet mængde på 70.000 m3 oprensningsmateriale fra den fælles indsejling til Ishøj og Vallensbæk Havn til vedligehold af havneøen ”Vandhunden”, beliggende umiddelbart uden for Ishøj Havn, inden for indsejlingen. Klagefristen udløber den 05. marts 2023.

Nyttiggørelsestilladelsen kan ses her: Ishøj Havn indsejling, tilladelse til nyttiggørelse på land

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.