I/S REFA: Miljøgodkendelse og miljøkonsekvensrapport, forbrænding af imprægneret træ

23-02-2023

Miljøstyrelsen har meddelt I/S REFA miljøgodkendelse til forbrænding af imprægneret træ og herunder farligt affald. Der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med projektet.

Klage skal være modtaget senest den 23. marts 2023.

Miljøgodkendelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail: Obfuscated Email, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- Læs miljøgodkendelse for I/S REFA

- Læs miljøkonsekvensrapport for I/S REFA

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.