Grådyb Sejlrende Kystdirektoratet – Drift og anlæg, Nyttiggørelsestilladelse

03-02-2023

Miljøstyrelsen giver Kystdirektoratet – Drift og anlæg tilladelse til nyttiggørelse af en samlet mængde på 5.000.000 m3 oprensningsmateriale fra Grådyb sejlrende og indsejlingen til Esbjerg til nyttiggørelse på land til vedligeholdelses- og anlægsarbejde i Esbjerg Havn, samt til konstruktionssikringer i havnens bassiner. Klagefristen udløber den 03. marts 2023.

Tilladelsen kan ses her: Grådyb Sejlrende Kystdirektoratet – Drift og anlæg, Nyttiggørelsestilladelse

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Nyttiggørelsestilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.