Espoo - Notifikation om projekt vindmølleparker ved Dogger Bank syd øst og Dogger Bank syd vest i England

09-02-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om projekt ved Dogger Bank syd øst og Dogger Bank syd vest ved England.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Den foreslåede udvikling omfatter 2 1,5 GW havvindmølleparker med tilhørende transmissionsinfrastruktur. De foreslåede udviklingsområder vil blive placeret mere end 100 km fra den engelske kystlinje på Dogger Bank i den sydlige Nordsø. Det nærmeste iland føringspunkt i Storbritannien er Flamborough Head. Dogger Bank South West-arrayområdet er 495 km2 og Dogger Bank South East-arrayområdet er 494 km2. Offshore-eksportkablerne vil strække sig i sydvestlig retning til iland føring i nærheden af Skipsea, på den østlige Yorkshire-kyst i England.

 

Der er udarbejdet en scopingrapport som beskriver, hvad miljørapporten for projektet skal indeholde.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Scopingrapport

 

Yderligere information for projektet kan desuden ses på følgende hjemmeside:

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/yorkshire-and-the-humber/dogger-bank-south-offshore-wind-farms/

 

Bemærkninger til scopingrapporten for projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og ønsker til indholdet af miljørapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen ellerhar bemærkninger til de planlagte forundersøgelser eller indholdet af den kommende miljørapport/miljøkonsekvensrapport, kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-8450 senest den 10. mar. 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne