Espoo - Notifikation om projekt Outer Dowsing Offshore Windfarm - England

10-02-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om Outer Dowsing Offshore windfarm projekt.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Den foreslåede udvikling er en havvindmøllepark med en omtrentlig kapacitet på 1GW, beliggende i den sydlige del af Nordsøen, cirka 54 km ud for østkysten af Lincolnshire, England.

Der er udarbejdet en scopingrapport som beskriver, hvad miljørapporten for planen / projektet skal indeholde.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Scopingrapport

 

Udkast til plan med scopingrapporten for projektet kan desuden ses på følgende hjemmeside:

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/east-midlands/outer-dowsing-offshore-wind-generating-station/?ipcsection=docs

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til  Outer Dowsing Offshore Windfarmkan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-8620 senest den 10. mar. 2023

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne