Espoo - Notifikation om etablering og udnyttelse af Modular Offshore Grid 2 (MOG2) i Belgien

08-02-2023
Espoo

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo-konventionen* modtaget notifikation om Modular Offshore Grid 2 projekt.

Danmark modtager informationen, da projektet kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og derfor gennemføres en høring af den danske offentlighed, danske myndigheder og danske interesseorganisationer.

Kort om projektet

Modular Offshore Grid 2 (MOG2) – projektet har til formål at udvide det belgiske offshore-transmissionsnet ved at udvikle og bygge yderligere offshore-transformatorstationer og eksportkabler. MOG2 vil forbinde fremtidige vindmølleparter i den belgiske del af Nordsøen med det belgiske transmissionsnet på land.

MOG2-projektet sørger for:

  1. konstruktion af en ø med AC- og HVDC-transformatorstationer, eller som et alternativ installation af fire offshore højspændingsplatforme
  2. konstruktion af kabler fra øen eller platformene til land, og i OHVS-alternativet, kabler mellem platformene.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvensredegørelse af projektet som belyser de mulige grænseoverskridende miljøpåvirkninger, som projektet kan medføre.

 

Høringsmaterialet findes nedenfor:

- Non-tecnical summary

Fra side 137 og fremefter vil teksten fremstå på engelsk

 

Ansøgning med miljøkonsekvensredegørelsen for projektet kan desuden ses på følgende hjemmeside:

https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/blog_news

 

Bemærkninger til projektet

Myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger til miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten samt planlagte foranstaltninger for at reducere eller fjerne potentielle grænseoverskridende virkninger på miljøet.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til udkast til Modular Offshore Grid 2med tilhørende miljøvurdering/miljøkonsekvensrapporten kan I sende dem til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer: 2023-8133 senest den 21. april 2023.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed er: at orientere om miljøvurderinger af konkrete grænseoverskridende planer/projekter, vejlede om deltagelse, at videreformidle høringssvar/klager fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til oprindelseslandet samt at sikre Espoo-processen forløber korrekt, Orienteringen sker efter § 38 i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

*Espoo konventionen: bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne