Esbjerg Havn, Grådyb Sejlrende, Nyttiggørelsestilladelse

28-02-2023

Miljøstyrelsen giver Esbjerg Havn tilladelse til nyttiggørelse af en samlet mængde på 5.000.000 m3 uddybningsmateriale fra Grådyb sejlrende og indsejlingen til Esbjerg Havn til nyttiggørelse på land til anvendelse i udbygningen af Esbjerg Havn Etape 5, samt til opfyld i landområder i bydelen Måde og andet anlægsarbejde ved Esbjerg Havn. Klagefristen udløber den 28. marts 2023.

Nyttiggørelsestilladelsen kan ses her: Esbjerg Havn, Grådyb Sejlrende 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Nyttiggørelsestilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.