§ 25-tilladelse til Endrup-Idomlund - Forstærkning af el-nettet

09-02-2023
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har meddelt Energinet tilladelse til Forstærkning af el-nettet - Endrup-Idomlund. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.
En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen det vil sige den 9. marts 2023.

J.nr.: 2020-2190

§ 25 tilladelsen inkl. bilag kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til MST via mail Obfuscated Email  Obfuscated Emailsom også kan give yderligere oplysninger om projektet.

§ 25-tilladelse

Bilag 1 - Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2 - Resume af høringssvar

Bilag 3 - Notat om bæver

 

Bilag til miljøkonsekvensrapport

 Bilag 1 - Teknisk projektbeskrivelse

 Bilag 2A-J - Støj og vibrationer

 Bilag 3A-G - Natur og Arter

Bilag 4 Visualiseringer

Bilag 5 - Stovstrup - Tilladelse for udledning og nedsivning

Bilag 6 - HDD Krydsning af Varde Å

Bilag 7 - Teknisk notat, klimaanalyse

Bilag 8 Ikke teknisk resume

Kortbilag 1 Befolkning

Kortbilag 2 Natur

Kortbilag 3 Kulturarv og Landskab

 

Yderligere information om projektet kan tilgås via dette link:

Endrup-Idomlund - projektside