Endrup- Grænsen - Forstærkning af elnettet - Høring af miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25 tilladelse

14-02-2023
Miljøvurdering Miljøvurdering

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring af vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse for Endrup-Grænsen - Forstærkning af elnettet.

Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 18. april 2023. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Energinet ønsker, at forstærke elnettet mellem Endrup og Grænsen. Projektet omfatter ca. 60 km 400 kV luftledningsanlæg og ca. 15 km 400 kV jordkabler, projektet strækker sig fra den tyske grænse, lidt øst for Tønder, til den eksisterende transformerstation Endrup i Esbjerg Kommune. I Tyskland, vil det tyske netselskab TenneT ligeledes bygge en forbindelse til grænsen, hvor de to forbindelser kobles sammen.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Udkast § 25 tilladelse, Endrup-Grænsen

Miljøkonsekvensrapport, Endrup-Grænsen

Bilag-1-teknisk-projektbeskrivelse

Bilag-2a-j-stoej-og-vibrationer

Bilag-3a-g-natur-og-arter

Bilag-4-visualiseringer

Bilag-5-teknisk-notat-klimaanalyse

Bilag-6-ikke-teknisk-resume

Kortbilag-1-befolkning

Kortbilag-2-natur

Kortbilag-3-kulturarv-og-landskab

  

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

For yderligere information om sagen med tilhørende dokumenter henvises til Projektsiden

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen via Obfuscated Email og markeres med journalnummer 2020-2193.

Alternativt kan indsigelser eller bemærkninger sendes til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, markeret med journalnummeret.

Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 18. april 2023.