Danish Crown A/S Blans: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

09-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S Blans, Langbro 7, 6400 Sønderborg miljøgodkendelse til opstilling af to tanke til oplag af gasolie samt fyring med gasolie på virksomhedens eksisterende kedler. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 9. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Danish Crown A/S Blans har søgt om miljøgodkendelse til opstilling af to olietanke, installation af kombinationsbrændere på virksomhedens eksisterende kedler samt mulighed for fyring med gasolie i stedet for naturgas. Virksomheden er på Energistyrelsens liste over ikke

beskyttede kunder og kan derfor risikere, at naturgasforsyningen lukkes, hvis der opstår

knaphed på gas i Danmark. Danish Crown A/S Blans ønsker derfor en mulighed for at anvende gasolie som alternativt brændsel til naturgas.

- Læs miljøgodkendelsen for DC Blans

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.