Dageløkke Havn, klaptilladelse

24-02-2023

Miljøstyrelsen giver Dageløkke Havn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 2000 m3 oprensningsmateriale fra ét havnebassin i Dageløkke havn, beliggende i vandområde 90 på klapplads K_091_01, beliggende i vandområde 216. Klagefristen udløber den 24. marts 2023.

 

Dageløkke Havn, klaptilladelse

 

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.