BioCirc Group: Indkaldelse af idéer og forslag angående etablering af Viborg Go Greens ApS´s energiklynge ved Tjele

03-02-2023

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet Viborg Go Greens ApS’s energiklynge ved Tjele.
BioCirc Group ønsker at opføre en energiklynge med navnet Viborg Go Greens ApS's. Energiklyngen kommer til at bestå af forskellige produktionsanlæg i form af biogasanlæg, elektrolyseanlæg, pyrolyseanlæg, metanolanlæg, samt græsproteinanlæg.
Viborg Go Greens ApS’s energiklynge er en del af et større grønt og cirkulært projekt, der på basis af el fra vedvarende energikilder i form af lokal vind og sol, samt biomasser og husdyrgødning fra landbruget skal producere grønne brændstoffer i form af biogas, metanol, brint og bioolie, samt græsprotein.
Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 31. marts 2023.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og BioCirc Group skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

- Læs Idéoplæg for Viborg Go Greens ApS’s energiklynge ved Tjele

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen pr. mail på Obfuscated Email, på tlf. 72 54 40 00 eller pr. brev til Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Bemærk at fremsendelse pr. brev i gennemsnit tager 6 omdelingsdage og i visse tilfælde længere.

Anfør venligst dit navn og adresse samt vores j.nr. 2022 - 71390 på henvendelsen

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger