Arla Foods amba Arinco: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

22-02-2023

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba Arinco, Mælkevej 4, 6920 Videbæk, miljøgodkendelse til ny ind- og udkørsel til eksisterende personaleparkeringsplads. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 22. marts 2023.

Miljøgodkendelse

Arla Foods amba Arinco har ansøgt om at flytte ind- og udkørslen til eksisterende personaleparkeringsplads for at forbedre de fysiske forhold omkring parkeringspladsen, herunder at separere personbilkørsel fra den tunge trafik.

- Læs miljøgodkendelsen for Arla Foods amba Arinco

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

§ 21, stk. 2.

- Læs afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.