Ålborg Østhavn, Grønlandshavn, klaptilladelse

21-02-2023

Miljøstyrelsen giver Ålborg Østhavn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 250.000 m3 uddybningsmateriale i forbindelse med etablering af nyt kajanlæg på klapplads K_155_09, beliggende i Ålborg bugt, vandområde 222. Klagefristen udløber den 21. marts 2023.

Klaptilladelsen kan ses her: Ålborg Østhavn

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.