Miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten mellem Rønne og Ystad

28-04-2023

Miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten mellem Rønne og Ystad.

Molslinjen A/S har den 3. marts 2023 ansøgt om miljøgodkendelse af hurtigfærgen Express 5 (H423) på ruten Rønne-Ystad.

Express 5 erstatter Molslinjens tidligere hurtigfærge Express 1 på ruten.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har pr. 28. april 2023 meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten mellem Rønne og Ystad. Afgørelsen er sket med ophæng i hurtigfærgebekendtgørelsens § 7.
Godkendelsen er kun gældende for den danske del af hurtigfærgeruten. 

Godkendelsen er gældende indtil den 1. oktober 2023.

Miljøgodkendelse, miljøansøgning samt bilag kan ses her:

- Miljøgodkendelse
- Ansøgning om Miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten med hurtigfærgen Express 5 (H423)
- Bilag 1: Fartplan
- Bilag 2: Ruteplan
- Bilag 3: Bølgeforhold: NEW ROUTE COMPLIANCE WITH WAKE WAVE CRITERIA-EXPRESS-5
- Bilag 4: Natura 2000 forhold
- Bilag 5: Fuglebeskyttelsesområde
- Bilag 6: Ekstern støj

Klage
Afgørelser efter § 7 i hurtigfærgebekendtgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i havmiljølovens kapitel 15.

Miljøstyrelsens afgørelse kan påklages skriftligt til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, jf. havmiljølovens kapitel 15.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljøstyrelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside er beskrevet nærmere, hvorledes der klages gennem digital selvbetjening.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse senest den 1. juni 2023 klokken 12.

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer sig for dette.

Afgørelser efter § 26, § 34 a, stk. 3, og kapitel 14 a samt afgørelser truffet efter regler, der er fastsat i medfør af 19 b, stk. 3, § 30, stk. 1, § 33, stk. 2, og § 34 a, stk. 3, kan påklages af:

1) Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,
2) Kommunalbestyrelsen,
3) Sundhedsstyrelsen,
4) Forbrugerrådet,
5) Danmarks Fiskeriforening,
6) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere,
7) Danmarks Rederiforening,
8) Bilfærgernes Rederiforening,
9) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
10) Danske Havne,
11) Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og
12) Olie Gas Danmark.

Herudover kan afgørelsen påklages af natur- og fritidsorganisationer. Se nærmere for klageberettigede jf. havmiljølovens § 52.