Miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten mellem Hirtshals og Kristiansand

03-04-2023

Rederiet Fjord Line AS har ansøgt Miljøstyrelsen om Miljøgodkendelse for hurtigfærgeruten mellem Kristiansand (Norge) og Hirtshals (Danmark) med hurtigfærgen ”Fjord FSTR”.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har pr. 30. marts 2023 meddelt miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten mellem Hirtshals og Kristiansand. Afgørelsen er sket med ophæng i hurtigfærgebekendtgørelsens § 7.
Godkendelsen er kun gældende for den danske del af hurtigfærgeruten. Godkendelsen er gældende fra den 31.03.2023

Miljøgodkendelse, miljøansøgning samt bilag kan ses her:
Miljøgodkendelse
Bilag 1: Ansøgning om Miljøgodkendelse af hurtigfærgen ”Fjord FSTR”.
Bilag 2: FJORD FSTR – EKSTERN STØJ
Bilag 3: Miljømæssige effekter af en ny hurtigfærgerute, Fjord FSTR (H419)
Bilag 4: Tekniske specifikationer HSC ”Fjord FSTR” Outline March 2021
Bilag 5: Kortudsnit for ruten
Bilag 6: Modellering af kølvandsbølger fra ny Fjord Line hurtigfærge
Bilag 7: Modellering af kølvandsbølger fra Fjord Line Hurtigfærge på ruten Hirtshals – Kristiansand – begge retninger
Bilag 8: Waypoints og hastigheder på ruten
Bilag 9: Natura 2000-konskekvensvurdering: Fuglebeskyttelsesområde F126 Skagerrak

Klage
Afgørelser efter § 7 i hurtigfærgebekendtgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i havmiljølovens kapitel 15.

Miljøstyrelsens afgørelse kan påklages skriftligt til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, jf. havmiljølovens kapitel 15.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljøstyrelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside er beskrevet nærmere, hvorledes der klages gennem digital selvbetjening.

Klagen skal være indgivet inden 5 uger fra afgørelsens meddelelse senest den 5. maj 2023 klokken 12.

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer sig for dette. Se i øvrigt i selve miljøgodkendelsen om klageregler.

Afgørelser efter § 26, § 34 a, stk. 3, og kapitel 14 a samt afgørelser truffet efter regler, der er fastsat i medfør af 19 b, stk. 3, § 30, stk. 1, § 33, stk. 2, og § 34 a, stk. 3, kan påklages af:

1) enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,
2) Kommunalbestyrelsen,
3) Sundhedsstyrelsen,
4) Forbrugerrådet,
5) Danmarks Fiskeriforening,
6) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere,
7) Danmarks Rederiforening,
8) Bilfærgernes Rederiforening,
9) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
10) Danske Havne,
11) Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og
12) Olie Gas Danmark.

Herudover kan afgørelsen påklages af natur- og fritidsorganisationer. Se nærmere for klageberettigede jf. havmiljølovens § 52.