Høring af ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer i bygherreområde, 562-AD Ferring

24-04-2023

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Kystdirektoratet om tilladelse til indvinding af råstoffer på havet i bygherreområde, 562-AD Ferring. Ansøgningen sendes hermed i høring.

Kystdirektoratet søger om tilladelse til råstofindvinding efter §20, stk. 2, nr. 3 i lov om råstoffer (LBK nr. 124 af 26. januar 2017). Bygherreområdet der ansøges om er beliggende i Nordsøen ud for Vestkysten mellem Harboøre og Thorsminde. Kystdirektoratet har en gældende tilladelse i indvindingsoområdet.

Formålet med ansøgningen er at sikre forsyningen af sand til kystbeskyttelsesindsatsen på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. Kystdirektoratet søger om tilladelse til indvinding af en samlet mængde på 20 mio. m3 sand over en 10-årig periode, med en årlig mængdebegrænsning på 4 mio. m3Der gøres opmærksom på, at den maksimale årlige mængde kun forventes at blive fuldt udnyttet op til to gange i tilladelsesperioden, og at man forventer en gennemsnitlig årlig indvinding på ca. 2 mio. m3.

 

Ansøgning og miljøkonsekvensvurdering kan ses via nedenstående links.

Ansøgning – 562_AD Ferring

Miljøkonsekvensvurdering - 562-AD Ferring

Høringsfristen er mindst 30 dage fra offentliggørelsen, jf. § 63, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17. december 2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen.

Frist for bemærkninger er således den 24. maj 2023.

Bemærkninger bedes sendt til Miljøsyrelsen på Obfuscated Email med anført journalnummer 2022-68601